Säännöt

Sääntömuutos hyväksytty 31.7.2017.

1§ Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön virallinen nimi on UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö sr (jäljempänä Säätiö), ruotsiksi UPM-Kymmenes Kulturstiftelse sr ja englanniksi UPM-Kymmene Cultural Foundation sr ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Säätiön tehtävät ja toiminta

Säätiön tarkoituksena ja tehtävänä on:

  • edistää Säätiön omistaman kulttuurihistoriallisen taideomaisuuden tuntemusta sekä suomalaisen metsäteollisuuden toimintaan liittyneen kulttuuriperinnön säilyttämistä
  • rahoittaa ja avustaa säätiön toimintaan liittyvää näyttely- ja julkaisutoimintaa tai taideteosten lainausta

Säätiö voi tarkoituksensa toteuttamiseksi myöntää hallituksen vahvistaman talousarvion puitteissa tunnustuspalkintoja ja apurahoja Säätiön sääntöjen ja hallituksen antamien täsmentävien ohjeiden mukaisesti. Säätiö voi tarkoituksensa toteuttamiseksi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentilla määrättyä omaisuutta sekä muuta varallisuutta ja harjoittaa aktiivista varainhankintaa.

3§ Säätiön peruspääoma ja sen käyttö

Säätiön omaisuuden muodostaa sille peruspääomaksi luovutetut UPM-Kymmene Oyj:n osakkeet (162.000 kappaletta), 200.000 euroa sekä taideteoksista koostuva taidekokoelma. Säätiön omaisuus on säilytettävä huolellisesti ja varat, joita ei käytetä välittömästi tarkoituksen mukaiseen toimintaan, on sijoitettava turvallisesti ja tuloa tuottavasti.

4§ Säätiön hallituksen jäsenten lukumäärä, asettamistapa ja toimikausi

Säätiössä päätösvaltaa käyttää ja sitä edustaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vähitään kolme (3) enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on 3 kalenterivuotta. Säätiön hallitus valitsee erovuorossa olevan hallituksen jäsenen tilalle uuden jäsenen ja nimittää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsen voi toimia tehtävässä korkeintaan kaksi peräkkäistä kolmivuotista toimikautta. UPM-Kymmene Oyj:llä on halutessaan mahdollisuus nimetä yksi henkilö, hallituksen vähimmäis- ja enimmäislukumäärän rajoissa, säätiön hallitukseen. UPM-Kymmene Oyj:n nimeämän hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta.

Hallituksen sihteerinä ja asiamiehenä toimii Säätiön toiminnanjohtaja. Hallitus nimittää Säätiön toiminnanjohtajan ja määrittää tämän tehtävät.

5§ Säätiön vuosikokous

Säätiön hallitus kokoontuu kerran vuodessa Säätiön vuosikokoukseen. Vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Vahvistetaan säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös,
  • Päätetään kohdan 1. edellyttämistä toimenpiteistä,
  • Määrätään tilintarkastajien palkkiot,
  • Vahvistetaan hallituksen jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten määrät sekä hallituksen jäsenten lukumäärä ja suoritetaan tarvittaessa hallituksen jäsenten valinta,
  • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan alkaneen vuoden tilit ja hallinto,
  • Päätetään alkaneen vuoden talousarvio,
  • Käsitellään alkaneen vuoden toimintasuunnitelma,
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

6§ Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen kertomus Säätiön edellisen vuoden toiminnasta on luovutettava tilintarkastajille maaliskuun loppuun mennessä.

7§ Säätiön edustaminen

Säätiötä voi edustaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi myös antaa oikeuden jäsenelleen tai muulle nimetylle ihmiselle.

8§ Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjen muuttamiseen vaaditaan Säätiön hallituksen jäsenten 3/4 enemmistön päätös.

9§ Säätiön purkaminen

Säätiön purkamiseen vaaditaan koko hallituksen yksimielinen päätös.

Mikäli Säätiö päätetään purkaa tai se lakkautetaan, on Säätiön varat ohjattava viimeisen hallituksen osoittamalle yleishyödylliselle vastaanottajataholle, joka Säätiön alkuperäistä tarkoitusta vastaavasti, mahdollisimman tehokkaasti toimii Säätiön edustamien tarkoitusperien toteuttamiseksi.